Phân tích thức ăn chăn nuôi

Trong những năm gần đây, đáp ứng nhu cầu của thị trường ngành chăn nuôi, Trung Tâm Phân Tích bước đầu xây dựng và phát triển các quy trình phân tích kiểm tra hàm lượng các chất cấm, chất kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản. Nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp sản xuất đưa ra các sản phẩm chất lượng đến người chăn nuôi. Giúp các doanh nghiệp chăn nuôi nắm rõ được chất lượng của thức ăn, tránh việc tồn dư chất cấm và chất kháng sinh ảnh hưởng đến đầu ra của sản phẩm. Trong xu thế mở cửa thị trường, nguồn sản phẩm xuất nhập khẩu được kiểm soát theo tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, việc kiểm soát nguồn thức ăn và điều kiện nuôi trồng càng được quan tâm.

Một số chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản như sau:

-       Chất kích thích tăng trưởng trong thức ăn chăn nuôi: salbutamol, ractopamine, clebuterol,…

-       Kháng sinh cấm trong thức ăn thủy sản: chloramphenicol,…

-       Các kim loại nặng trong thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản: Asen, chì, thủy ngân, cadimi.

Một số Tiêu Chuẩn Việt Nam và Quốc tế được sử dụng tại Trung Tâm Phân Tích để phân tích kiểm tra hàm lượng các chất cấm trong chăn nuôi như:

 

 

Phương pháp thử nghiệm(1)

 Phương pháp kiểm nghiệm

Chỉ tiêu

 

1

Aflatoxin B1

TCVN 7596-2007 (ISO 16050:2003)

TCVN 9126: 2011 (ISO 17375:2006)

2

Asen tổng số (As)

TCVN 9588:2013 (ISO 27085:2009)

TCVN 11291:2016 (AOAC 957.22)

AOAC 986.15

3

Axit xyanhydric

TCVN 8763:2011

4

Cadimi (Cd)

TCVN 7603:2007 (AOAC 973.34)

TCVN 9588:2013 (ISO 27085:2009)

TCVN 8126:2009

AOAC 986.15

5

Chì (Pb)

TCVN 7602:2007 (AOAC 972.25)

TCVN 9588:2013 (ISO 27085:2009)

TCVN 8126:2009

AOAC 986.15

6

Flo (F)

AOAC 975.08

7

Gossypol tự do

TCVN 9125:2011 (ISO 6866:1985)

8

Nitơ amoniac

TCVN 10494:2014

9

Chỉ số peroxid

TCVN 6121:2010 (ISO 3960:2007)

10

Tạp chất không hòa tan

TCVN 6125:2010

11

Thủy ngân (Hg)

TCVN 7604:2007 (AOAC 971.21)

EN 16277:2012

12

Ethoxyquin

TCVN 11282:2016

AOAC 996.13

13

E. coli

TCVN 7924-2:2008

14

Salmonella

TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017)

 

Theo Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn hàm lượng các chất cấm như chất kích thích tăng trưởng và kháng sinh được quy định trong QCVN 1-190:2020/BNNPTNT: Quy định hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn (chất không mong muốn) và quy định quản lý nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi (bao gồm thức ăn truyền thống, thức ăn bổ sung, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc cho vật nuôi trừ thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc cho vật nuôi quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 01-183: 2016/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi).

TIN LIÊN QUAN