MÔI TRƯỜNG / ENVIRONMENT

Quan trắc, phân tích, xử lý môi trường, tư vấn công nghệ môi trường, đánh giá tác động môi trường (Environmental monitoring, analysis, treatment, consulting on environmental technology.)
Chi tiết ...

THỰC PHẨM / FOODS

Phân tích kiểm nghiệm dư lượng kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng,chất cấm trong thịt, cá, thực phẩm. (analyzing and testing the residue of antibiotics, growth stimulants, and banned substances in meat, fish and food.
Chi tiết ...

NÔNG LÂM SẢN / AGRICULTURE FORESTRY

Phân tích kiểm nghiệm dư lượng thuốc, hoạt chất bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả, chè, lâm sản…(analyzing and testing the residue of drugs, plant protection active ingredients in vegetables, roots, fruits, tea, forest products …)
Chi tiết ...

NƯỚC SẠCH / WATER

Phân tích kiểm nghiệm nước ăn uống, nước đóng chai, nước sinh hoạt, nước tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản... (Analyzing and testing of drinking water, bottled water, domestic water, irrigation water, aquaculture …)
Chi tiết ...

NÔNG NGHIỆP / AGRICULTURE

Phân tích kiểm nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đất, nước, môi trường nông nghiệp (Analyzing and testing fertilizers, pesticides, soil, water, agricultural environment.)
Chi tiết ...

THỨC ĂN CHĂN NUÔI / FEEDS

Phân tích kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.(Analysis and testing of animal feed, raw materials for animal feed production.)
Chi tiết ...

NƯỚC THẢI / WASTE WATER

Phân tích chất lượng nước thải, theo dõi đánh giá hiệu quả hoạt động các hệ thống xử lý nước thải (Analyze the quality of wastewater, monitor and evaluate the performance of wastewater treatment systems)
Chi tiết ...